Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2014

Kaerriel
Kaerriel

March 09 2014

Kaerriel
9308 0ffc
Reposted fromepidemic epidemic

February 19 2014

6265 1fc0
Reposted fromedenpath edenpath viascorpix scorpix
Reposted frominspired inspired
8720 5746 500
Reposted fromjustadream justadream viascorpix scorpix

February 13 2014

Kaerriel

February 12 2014

Kaerriel
Lecę do wyjść na Śródmieściu, migają, patrzę, co za stary chłop wchodzi mi w drogę, a to
- ja, w szybie
— Miron Białoszewski, Donosy rzeczywistości
Reposted frompiksele piksele viamarysia marysia
Kaerriel
8200 3e73 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viapassionative passionative

February 08 2014

Kaerriel
Kaerriel
8243 326c
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeksandra leksandra
Kaerriel
Nie chciałem! Nie mogłem! Stałem nieruchomo i wstręt mnie zdjął do ruchu, do słowa i do wszelkiego w ogóle wyrazu.
— Witold Gombrowicz
Reposted frompesy pesy viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Kaerriel
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vialatusek latusek
Kaerriel
9732 7159 500
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy vialatusek latusek

December 09 2013

Kaerriel
Pacz jak jedziesz
Reposted fromPawelS PawelS viamissyseepy missyseepy

December 08 2013

Kaerriel
Reposted fromminna minna viaastrid-anne astrid-anne

December 07 2013


Submitted by dreamgirl1
Reposted frominspired inspired
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl